Algemene voorwaarden

U kunt op deze pagina onze algemene voorwaarden lezen.
Laatste revisie: 03-12-20

Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden van SAFE Computerhulp hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:
a. SAFE Computerhulp.: hierna te noemen ScH;
b. Opdrachtgever: Klant, particulier of zakelijk, die gebruik maakt of wil maken van de diensten van ScH
c. Dienst(en): Ondersteuning bij alle IT-gerelateerde vraagstukken, bestaande uit onder ander, maar niet beperkt tot: vrijblijvend (aankoop) advies, probleemoplossingen, (her-)installaties, aansluitingen en inrichtingen, die plaats kunnen vinden via remote-support.
d. Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden ScH;
e. Opdracht: een overeenkomst tussen ScH en Opdrachtgever voor de levering van een Dienst(en) inclusief de Voorwaarden;
f. (digitale) Werkbon: het (digitale) formulier waarop de Opdracht en uitgevoerde werkzaamheden zijn omschreven, evenals de benodigde gegevens van de Opdrachtgever en bevat (waar nodig) tevens een (digitale) machtiging aan ScH voor het te incasseren bedrag;

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en iedere Opdracht.

1.3 Door de Opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door ScH zijn aanvaard. Dit is aan te vragen via helpdesk@safecomputerhulp.nl

1.4 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en van kracht. Opdrachtgever en ScH zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

 1. Uitvoering van de Opdracht

2.1 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de Opdracht in de regel wordt uitgevoerd door een niet afgestuurde student. Deze medewerker van ScH zal samen met ScH de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze medewerker van ScH en ScH zullen zich hiervoor inspannen, maar geven geen garantie met betrekking tot het (eind-)resultaat. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Opdrachtgever te allen tijde verplicht is de tarieven voor de gewerkte tijd en aanschaf van eventuele software te voldoen, ongeacht het (eind-)resultaat van de dienstverlening.

2.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan ScH aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan ScH worden verstrekt.

2.3 ScH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.4 Opdrachtgever is ermee bekend dat als gevolg van uitvoering van de Opdracht er mogelijk gegevens, informatie en/of documenten dan wel andersoortige data van Opdrachtgever (onherstelbaar) verloren kunnen gaan en/of beschadigd kunnen raken. ScH maakt, tenzij ScH dit nadrukkelijk als opdracht heeft geaccepteerd, in de regel geen back-up van voornoemde data van Opdrachtgever, en Opdrachtgever is er te allen tijde voor verantwoordelijk dat hij zelf tijdig een deugdelijke back-up c.q. een kopie maakt van zijn data. Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van ScH is ScH niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verloren gaan dan wel beschadigd raken van data van Opdrachtgever. Houd er altijd rekening mee dat de aard van een reparatie met zich kan meebrengen dat data verloren gaat, bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is opnieuw te formatteren om de computer weer in orde te brengen. In een dergelijke situatie kan de reparateur niet worden verweten dat er data verloren is gegaan. Wij accepteren, met andere woorden, geen aansprakelijkheid voor het verlies van data.

2.5 Indien ScH en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan ScH de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.

2.6 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart ScH voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.

2.7 De geleverde diensten zullen uitsluitend verricht worden op remote service (anydesk ID), welke bij het aangaan van de Opdracht door de klant is opgegeven.

2.8 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij Opdrachtgever zal ScH te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).

2.9 Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de werknemers van ScH berust bij ScH. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe.

 1. Wijziging van de Opdracht

3.1 Indien ScH en Opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. ScH zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3.2 Tijdsinschattingen van ScH zijn slechts indicatief waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

3.3 ScH kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele kosten die Opdrachtgever moet maken bij wijzigingen of annuleringen van de Opdracht. Dit ongeacht de reden van wijziging of annulering.

 1. Klachten

4.1 Klachten over de geleverde Diensten dienen door Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na uitvoering van de betreffende Opdracht per email aan ScH worden gemeld dit kan via: helpdesk@safecomputerhulp.nl

 1. Betaling en annulering

5.1 Betaling van de totale kosten van de Opdracht geschiedt in de regel via iDEAL. Als alternatief biedt ScH de mogelijkheid om de totale kosten van de Opdracht te voldoen via bankoverschrijving

5.2 Betaling anders dan door middel van de door ScH aangegeven betalingsmethodes is niet mogelijk.

5.3 Indien ScH incassomaatregelen moet treffen tegen de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.

5.4 Wanneer bij annulering van de Opdracht voor Computerhulp dit niet binnen 24 uur voorafgaande aan de geplande uitvoering, is Opdrachtgever het minimumtarief verschuldigd van €10,-.

5.5 Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan ScH een evenredige vergoeding verschuldigd.

5.6 6.3 ScH hanteert een betalingstermijn van 14 dagen

5.7 Annulering webdesign na akkoord offerte is mogelijk tot één maand voor aanvang van het overeengekomen project.

5.8 Bij annulering webdesign tot één maand voor aanvang van het overeengekomen project worden aan de opdrachtgever alle tot dan toe gemaakte kosten en uit annulering voortvloeiendekosten in rekening gebracht, met een minimum van 50% van de overeengekomen som.

5.9 Annulering webdesign binnen één maand voor aanvang is niet mogelijk.

 1. Tarieven

6.1 Alle door ScH vermelde tarieven zijn inclusief BTW. Exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen zoals kopierheffing of aanschaf van software. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld

6.2 ScH heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven zie www.safecomputerhulp.nl/tarieven

6.3 ScH hanteert een betalingstermijn van 14 dagen

 1. Verzuim

7.1 Wanneer de Opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover ScH niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim.

 1. Producten en diensten

8.1 Op alle Producten en/of Diensten die ScH aanbiedt samen met een partner, zijn tevens de algemene voorwaarden van de desbetreffende partner van toepassing.

 1. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

9.1 ScH is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van ScH. Indien en voor zover op ScH enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht. ScH is te nimmer aansprakelijke voor eventuele gevolgschade.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart ScH voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.

9.3 Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zelf ter plekke aanwezig te zijn of er voor te zorgen dat een afgevaardigde van Opdrachtgever de honneurs voor Opdrachtgever waarneemt.

9.4 Het geven van adviezen over aan te kopen producten, zoals onder andere software en/of hardware, ongeacht waar deze aangeschaft worden, is te allen tijde op vrijblijvende basis. ScH kan nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor foutief aangeschafte producten.

9.5 In verband met kwaliteitscontrole kan communicatie per telefoon en/of e-mail met medewerkers van ScH door ScH te allen tijde gemonitord worden.

 1. Overmacht

10.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).

 1. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 De Voorwaarden, de Opdracht en andere opdrachten die voortvloeien uit of in verband staan met de Opdracht zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Voorwaarden, een Opdracht of andere opdracht die voortvloeien uit of verband houden met een Opdracht, dienen met uitsluiting van elke andere rechter aan de bevoegde rechter te Utrecht te worden voorgelegd.

 1. Privacyregeling

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacy beleid. Meer informatie over onze omgang met uw privacy? In onze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens wij
van u verwerken en op welke wijze wij deze verzamelen, voor welke doeleinden wij dit doen, aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hoe we uw persoonsgegevens beveiligen en hoe u hierover klachten kunt indienen en/of contact met ons kunt opnemen

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over onze algemene voorwaarde, dan kun je deze richten aan:

helpdesk@safecomputerhulp.nl

Opgesteld te Heemskerk,

03 December 2020.